In je buurt

August Vermeylenfonds Hasselt

Hasselt

Het Vermeylenfonds heeft als doel sociaal-culturele activiteiten te organiseren voor volwassenen en inspireert zich hiervoor op de figuur en het werk van August Vermeylen. Het baseert zich hiervoor op drie pijlers: De socialistische pijler: Streven naar een sociaal en cultureel hoogstaande samenleving volgens de kritische traditie van het filosofisch en democratisch socialisme. De vrijzinnige pijler: Vorming en ontwikkeling van de mens in de traditie van het ondogmatisch denken en het vrij onderzoek. De Vlaamse pijler: Vorming en ontplooiing van een eigen culturele identiteit, in alle openheid voor en in contact met andere culturen (zie August Vermeylen: om iets te zijn moet men Vlaming zijn, wij willen Vlamingen zijn om Europeërs te worden). Kernpunten bij dit alles zijn: pluralisme, interculturaliteit en sociale emancipatie.

Fakkeltjesclub Hasselt

Hasselt

huisvandeMens Hasselt

A. Rodenbachstraat , 18, 3500, Hasselt

In het huisvandeMens is iedereen welkom. De vrijzinnig humanistische consulenten helpen je graag verder. Je kan er terecht voor informatie (bijvoorbeeld over euthanasie en wilsverklaringen), een luisterend oor (vrijzinnig humanistische begeleiding), de viering van belangrijke momenten in je leven (plechtigheden) en activiteiten (gemeenschapsvorming).

hasselt@demens.nu • T 011 21 06 54 • WebsiteFacebook

Humanistisch Verbond Limburg

A. Rodenbachstraat , 18, 3500, Hasselt

Humanistisch Verbond is een sociaal-culturele organisatie die mensen aanspoort om zelf een mening te vormen op basis van juiste informatie. We doen dit door debatten en vormingen te organiseren of door culturele activiteiten te programmeren. Wij verdedigen het recht op vrije meningsuiting en wij zetten ons in voor respect voor de wilsvrijheid van het individu, zoals het recht op abortus en euthanasie. Wij verdedigen de evolutietheorie van Darwin. Wij staan voor de gelijkwaardigheid van man en vrouw. Wij streven naar de scheiding van kerk en staat of van politiek en religie. Wij doen aan Vrij Onderzoek. Dat wil zeggen dat wij niet zomaar alles geloven. Wij willen de dingen zelf kritisch onderzoeken en dan onze mening vormen. Wij geloven in argumenten, niet in goden. Wil je ons beter leren kennen? Dan ben je hier zeker aan het goede adres!

Humanistische Jongeren – Tijl Uylenspiegel

Hasselt

Overal in Vlaanderen vind je jongeren die zich in hun buurt engageren binnen een lokale HuJo-groep. Wat? Humanistische Jongeren is een open, progressieve en vrijzinnige jeugdvereniging die kinderen en jongeren wil uitdagen om voor zichzelf te denken! De autonomie van de jongere staat hierbij centraal, net zoals het principe van vrij onderzoek. Los van dogma’s, vrij van vooroordelen. Hoe? Door vrijzinnig geïnspireerde jongeren samen te brengen en hen de kans te bieden vrij-zinnig bezig te zijn. Authentiek en kritisch, met respect voor ieders eigenheid, kleinschalig en met een persoonlijke touch! Wat doen wij? Verkiezingssimulaties, debatten, aandacht voor het interculturele, vormingen over drugbeleid en euthanasie, ontmoetingsdagen, werken aan het midwinterfeest en het Lentefeest, Rimpelrock en Pukkelpop.

Humanistisch Verbond Comité Feest Vrijzinnige Jeugd Hasselt

A. Rodenbachstraat , 18, 3500, Hasselt

Het Comité Feest Vrijzinnige Jeugd bestaat uit leerkrachten niet-confessionele zedenleer en vrijwilligers, die jaarlijks het Lentefeest en Feest Vrijzinnige Jeugd uitwerken, een gemeenschappelijk vrijzinnig overgangsritueel voor de 6- en 12-jarigen. Bij deze viering staan de kinderen centraal, het is een feest op hun maat. Wie meer wil weten over het plaatselijke Lentefeest of het Feest Vrijzinnige Jeugd kan zich richten tot de leerkracht NCZ, de Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging of het lokale Huis van de Mens van deMens.nu/UVV.

sofiek007@hotmail.com • T 011 21 06 54

Humanistisch Verbond Grijze Geuzen Hasselt

A. Rodenbachstraat , 18, 3500, Hasselt

Humanistisch Verbond Grijze Geuzen brengt vrijzinnige 50-plussers samen om interessante dingen te leren, om het sociaal contact te bevorderen en om samen te genieten van cultuur. De Grijze Geuzen komen elke tweede maandag van de maand om 14u samen in het Vrijzinnig OntmoetingsCentrum.” Hoe lid worden? Door 12,50 euro per persoon of 20 euro per koppel te storten op rekeningnummer 000-0160096-46 met vermelding ‘nieuw lid GG’ en je naam, adres en geboortedatum.

Humanistisch Verbond Hasselt

A. Rodenbachstraat , 18, 3500, Hasselt

Humanistisch Verbond is een sociaal-culturele organisatie die mensen aanspoort om zelf een mening te vormen op basis van juiste informatie. We doen dit door debatten en vormingen te organiseren of door culturele activiteiten te programmeren. Wij verdedigen het recht op vrije meningsuiting en wij zetten ons in voor respect voor de wilsvrijheid van het individu, zoals het recht op abortus en euthanasie. Wij verdedigen de evolutietheorie van Darwin. Wij staan voor de gelijkwaardigheid van man en vrouw. Wij streven naar de scheiding van kerk en staat of van politiek en religie. Wij doen aan Vrij Onderzoek. Dat wil zeggen dat wij niet zomaar alles geloven. Wij willen de dingen zelf kritisch onderzoeken en dan onze mening vormen. Wij geloven in argumenten, niet in goden. Wil je ons beter leren kennen? Dan ben je hier zeker aan het goede adres!

annemarie.marechal@telenet.be • GSM 0476 25 63 81 • WebsiteFacebook

Humanistisch Verbond Ouderwerking Hasselt

A. Rodenbachstraat , 18, 3500, Hasselt

Humanistisch Verbond Ouderwerking Hasselt steunt op de inzet van ouders-vrijwilligers. We willen onze kind(eren) op een warme en aangename manier in de vrijzinnige gemeenschap verwelkomen. Zo ondersteunen we bijvoorbeeld het Midwinterfeest, Feest Vrijzinnige Jeugd en Lentefeest , organiseren vormingen rond opvoeding, filosoferen met kinderen, …

lutgarde.carrein@telenet.be • T 011 21 40 04 • Website

Humanistisch Verbond Vrijzinnige Vrouwen Limburg

A. Rodenbachstraat , 18, 3500, Hasselt

Humanistisch Verbond Vrijzinnige Vrouwen Limburg streeft naar een sterke positie van vrouwen. De ‘Vrijzinnige Vrouwen’ leggen nadruk op vrijzinnigheid binnen het feminisme en feminisme binnen de vrijzinnigheid. Zij nemen het op voor vrouwen die in België en in de wereld slachtoffer zijn van godsdienstige of culturele gebruiken.

Instelling Morele Dienstverlening Limburg

A. Rodenbachstraat , 18, 3500, Hasselt

Sinds 21 juni 2002 bestaat er een wet betreffende de niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen.

Voor het beheer der financiële en materiële belangen van de vrijzinnige gemeenschappen en de huizenvandeMens werden publiekrechtelijke Instellingen voor Morele Dienstverlening (IMD) opgericht, één in elke provincie.

Elke Instelling wordt beheerd door een Raad van Bestuur bestaande uit zeven verkozen leden. Voor Limburg zijn dit:

Kindermans Guy  (voorzitter) / Van Russelt Gaetan (secretaris) / Sturbois Marie Laure (raadslid) / Blonden Laurent (raadslid) / Denys Hans (raadslid) / Juvyns Gilbert (raadslid)

Van ambtswege maken deel uit van de Raad van Bestuur: de directeur van de huizenvandeMens Limburg; Joske Dolmans, Administratief Coördinator van de huizenvandeMens Limburg; Gilbert Campsteyn, boekhouder IMD Limburg en Ludwig Vandenhove, gedeputeerde van de provincie Limburg.

imd.limburg@deMens.nu • T 011 21 06 54

kunstpunt CARÉ

A. Rodenbachstraat, 18, 3500, Hasselt

De kunstgroep ‘kunstpunt CARÉ’ organiseert kunsttentoonstellingen waarin zowel gevestigde waarden als onbekend talent zich kunnen voorstellen aan een ruim publiek. Kunstpunt CARÉ streeft ernaar een platform te bieden aan plastische kunstenaars – die naast hun esthetische creaties, ook een ethische boodschap meegeven aan de toeschouwer. Het aantal kandidaat-exposanten voor de volgende seizoenen is nu al groter dan de beschikbare tijd en ruimte, maar aspirantexposanten kunnen steeds een portfolio voorleggen aan de kunstkring.

voc@telenet.be • T 011 35 27 80 • Website

SOS Nuchterheid

A. Rodenbachstraat , 18, 3500, Hasselt

SOS Nuchterheid® en haar deelnemers streven naar het bereiken en onderhouden van een totale abstinentie bij afhankelijkheid. Pluralistisch en laagdrempelig organiseren we lotgenotencontacten rond afhankelijkheid die we individuele Zelf Zorg aanspreekpunten noemen (iZZa). Deelnemers kunnen er, indien gewenst anoniem, terecht voor het opstarten en/of uitbouwen van hun persoonlijk “Afhankelijkheid zelfzorg programma”. Daarnaast biedt SOS Nuchterheid® een eigen internet forum aan en specifieke e-mail communicatie voor het onderhouden van contacten met lotgenoten en ervaringsdeskundigen. Verder is onze SOS Nuchterheid® “TELEOPVANG” 24 op 24 uur bereikbaar voor telefonische hulpverlening aan lotgenoten: 09/ 330 35 25 of 0496/42 47 34 (contactpersoon voor Limburg).

info@sosnuchterheid.org • T 0496/42 47 34 (contactpersoon voor Limburg) • WebsiteFacebook

Stichting voor Morele Bijstand aan Gevangenen

Hasselt

Verleent niet-confessionele morele bijstand aan gevangenen. Wat? Niet-gelovige gedetineerden kunnen beroep doen op een moreel consulent. De Stichting voor Morele Bijstand aan Gevangenen verleent morele bijstand aan alle personen die van hun vrijheid zijn beroofd, zowel betichten, veroordeelden als geïnterneerden. Ook voor de familie van de gedetineerde heeft de veroordeling meestal verstrekkende gevolgen. Daarom kunnen ook zij beroep doen op de Stichting. Maandelijks worden er gespreksgroepen georganiseerd. Dit kadert binnen de door de SMBG vooropgestelde doelen van waardestimulerende activiteiten. Naast deze op regelmatige basis georganiseerde bijeenkomsten worden er eveneens andere sensibiliserende activiteiten, projecten en plechtigheden door de moreel consulent in de gevangenis georganiseerd.

Stuurgroep Morele Bijstand regio Hasselt

A. Rodenbachstraat , 18, 3500, Hasselt

Verzorgt niet-confessionele morele dienstverlening voor ziekenhuispatiënten en senioren in de Vlaamse en Brusselse rusthuizen, rust- en verzorgingscentra en ziekenhuizen. Wat? Vele mensen weten niet dat men in een ziekenhuis of rusthuis beroep kan doen op een vrijzinnig humanistisch consulent. Onze consulenten kunnen een belangrijke ondersteuning betekenen voor de patiënt of bewoner door het bieden van een luisterend oor, het voeren van een gesprek of gewoon door op een begripvolle manier aanwezig te zijn. Hoe? Indien een patiënt of bewoner het bezoek van een vrijzinnig humanistisch consulent wenst, dient hij of zij dit aan te vragen via het keuzeformulier dat bij de onthaalbrochure van de instelling aangeboden wordt. SMB is voortdurend op zoek naar gemotiveerde vrijwilligers!

 

In het Jessaziekenhuis kan je terecht op maandag en woensdag van 9.30 tot 15.45 uur in het kantoor van de levensbeschouwelijke diensten gelijkvloers in de A-blok (gele pijl) op Campus Virga Jesse Stadsomvaart 11, Hasselt.  Je kan de vrijzinnig humanistisch consulent in het ziekenhuis op deze momenten bereiken via bianca.vosters@jessazh.be of 011/33.56.74.

hasselt@demens.nu • T 011 21 06 54 • WebsiteFacebook

Vrijzinnig Punt Hasselt

A. Rodenbachstraat , 18, 3500, Hasselt

Het Vrijzinnig Punt is het kloppend hart van de vrijzinnige campus in de A. Rodenbachstraat. In de eerste plaats is het een ontmoetingscentrum in de ruimste zin van het woord. Want hoewel vrijzinnig-humanisten hun eigen weg gaan, is ook de behoefte aan ontmoeting zeker aanwezig. Maar er is meer… Iedereen kan onze polyvalente zaal, vergaderlokalen en professioneel uitgeruste keuken huren voor vergaderingen, vormingen, vieringen, activiteiten,… Bekijk de voorwaarden: verhuurboekje VP 2018.

Bekijk onze Privacyverklaring

voc@telenet.be • T 011 35 27 80 • Facebook

Willemsfonds Hasselt

3500, Hasselt

Met haar sociaal-cultureel volwassenenwerk verdedigt de vereniging de Nederlandse taal en cultuur. Zij streeft de culturele, economische, wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkeling na, alsook de emancipatie van het individu in een klimaat van verdraagzaamheid en van geestelijke en politieke vrijheid. Wat bieden wij? Als lid van het Willemsfonds wordt u op de hoogte gehouden van alle activiteiten en kan u gratis of tegen een gunsttarief deelnemen aan verschillende culturele uitstappen, concerten, muziek en theatervoorstellingen, ontmoetingen en debatten… U ontvangt 4 maal per jaar het tijdschrift ‘Rechtuit’. Hoe lid worden? Door 15 euro te storten op 001-0281728-19, met vermelding van naam en adres. Bijkomende gezinsleden betalen slecht 3 euro per jaar. Het iban nummer bij het rekening nummer is IBAN BE39 0010 2817 2819 BIC GEBA BE BB

WLE DigiMores

Hasselt

De WLE staat voor werkgroep leerkrachten ethiek en richt zich vooral naar de leerkrachten N.C. Zedenleer uit het secundair onderwijs.

Vrijzinnig Limburg

Hasselt

Vrijzinnig Limburg probeert alle vrijzinnige diensten en verenigingen die in Limburg te vinden zijn te verenigen en onderlinge samenwerkingsverbanden aan te gaan.

WebsiteFacebook

HUMANISTISCH VERBOND VZW VRIENDENKRING LF/FVJ TOVERFLUIT

Hasselt

HUMANISTISCH VERBOND FEESTGROEP HASSELT LF/FVJ

Hasselt

Oudstudentenbond VUB

Hasselt
info@osb.be • 02 644 64 60